Adatvédelmi tájékoztató

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően tartalmazza a mimo.hu – apróhirdető portál. (továbbiakban: Portál vagy Adatkezelő) által a mimo.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése és azon keresztül nyújtott szolgáltatásai során történő személyes adatok kezelése körülményeit.

A Tájékoztatót a Portál annak érdekében teszi közzé, hogy a Weboldalon folytatott személyes adatkezelések érintettjeit, így mind a Weboldalon böngésző látogatókat, mind a Weboldalon és az ahhoz kapcsolódó mobil alkalmazásokban a Portál által elérhetővé tett Szolgáltatások igénybe vevőit (a továbbiakban: Felhasználók) a GDPR 13. cikkében meghatározott információkról a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztassa, így többek között a Portál által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartalmáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adat továbbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, vagy észrevétele van mindezekkel kapcsolatban, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot itt.

A Felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Weboldal használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem fogja tudni a személyes adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weboldal valamely funkcióját használni. Ezen eseteket az adott Szolgáltatás igénybe vételére szolgáló űrlapon, az adott adatkezelésre vonatkozó külön tájékoztatásban, illetve a jelen Szabályzatban jelezzük.

A Weboldal böngészésének, megfelelő használatának és az egyes Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén, a Weboldalon elérhető Szolgáltatás igénybevételével, a Weboldalon termékhirdetésre történő jelentkezéssel, a felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt, vagy a kifogásolt Szolgáltatást.

1. Az Adatkezelő és az Adatkezelő elérhetőségének neve és elérhetőségei A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések szempontjából adatkezelőnek a Portál minősül, amelynek lényeges adatai az alábbiak:

Webhely: https://mimo.hu

E-mail: info@mimo.hu

Mindazon adatkezelések esetén, ahol a Portál, mint adatkezelő mellett más harmadik személy is érintett a személyes adatkezelésekben, akár mint közös adatkezelő, akár másik adatkezelő, akár mint adatfeldolgozó, a Portál a jelen Tájékoztatóban a vonatkozó információkat feltünteti.

A Tájékoztató irányadó abban az esetben is, amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval a Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A Weboldal bizonyos esetekben harmadik személyek által üzemeltetett weboldalra, ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutató linkeket tartalmazhat, amelyekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak. Ilyen esetekben kérjük, hogy figyelmesen olvassa el mind a vonatkozó általános szerződési feltételeket, mind a vonatkozó adatvédelmi tájékoztatást, mielőtt ezen szolgáltatásokat igénybe venné, vagy személyes adatait a harmadik személy részére megadná. Tekintettel arra, hogy mindezen feltételek, működés és tartalom nem áll a Portál befolyása alatt, azokért a Portál nem vállal felelősséget.

2. Fogalom meghatározások a Tájékoztatás értelmezéséhez

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetlen, akár közvetett módon azonosítható. A Weboldal használata során különösen ilyen a természetes személyazonosító adatok mellett a fénykép, nem, életkor.

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat a Portál kizárólag 18. életévét betöltött természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki. Tekintettel arra, hogy 16. életévét be nem töltött gyermek személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, a Portál valamennyi olyan esetben, amikor ilyen érintetteknek címzett adatkezelési folyamatot végez, megszerzi a törvényes képviselő hozzájárulását.

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelések esetén az adatkezelő a Portál, de bizonyos folyamatokban, ahol ez külön megjelölésre kerül, a Portálon kívül további adatkezelők is végeznek adatkezelési tevékenységet. A Portál adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon elérhető bármely Szolgáltatás igénybevétele során átadnak a Portál részére, feltöltenek a Weboldalra, valamint amely adatokat a Portál gyűjti a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenysége során.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre. A Portál adatkezelési folyamataihoz számos adatfeldolgozót vesz igénybe, amelyek személyét az egyes adatkezelések kapcsán megjelöljük, vagy utalunk az adatfeldolgozók kategóriáira.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, közlése, továbbítása, felhasználása. A Weboldalon valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatok kerülnek a Portál rendelkezésére bocsátásra, adatkezelésnek minősül.

Adatkezelés jogalapja: a Portál a személyes adatokat jellemzően szerződés megkötése, illetve szerződés teljesítése, valamint a Portálra vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A Portál az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról.

Hozzájárulás: az érintett által az adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.

Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például a Portál és a Felhasználó közötti szerződés létrehozása, vagy teljesítése.

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg a Portál.

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig a Portál jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatot az egyes adatkezeléseknél ad meg a Portál.

Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket a Portál a Weboldal felhasználóiról rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak.

Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a Weboldalon keresztül elérhetők a Felhasználók részére. A jelen Tájékoztató kiterjed a termék hirdetési és azokhoz kapcsolódó valamennyi elérhető szolgáltatás használatára, a Weboldalon elérhető elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre (hírlevelekre), továbbá a Portál által végzett, Szolgáltatásokra vonatkozó piackutatásokban, nyereményjátékokban vagy eseményeken történő részvétel okán felmerülő személyes adatkezelésekre.

3. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan

Regisztráció, Weboldal regisztrációt követő használata:

 • Regisztráció esetén kötelezően megadandó személyes azonosító adatok, így különösen az e-mail cím, a felhasználói név.
 • Információ a Weboldalon tanúsított online keresési viselkedéséről, így különösen a keresett termékhirdetésekről, kattintott hirdetésekről.

Szolgáltatások igénybevétele a Weboldalon:

 • Számla kibocsátását igénylő szolgáltatás igénybevétele esetén számlázási adatai (számlázási név és cím).
 • Információ az igénybe vett Szolgáltatásairól, tranzakciók adatairól (pl. hirdetései, aktivitása)
 • Információ a Szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, hozzáférés dátuma és ideje).
 • Hirdetés feladás esetén telefonszám.

Elektronikus direkt marketing szolgáltatás igénybevétele:

 • A közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adatok (így a név, e-mail cím és telefonszám).
 • A Portál által küldött üzenetek, digitális kommunikációk megnyitása, kattintása, annak nyomon követhetősége érdekében.

Promóciókon, nyereményjátékokon történő részvétel:

 • A promóció, nyereményjáték lefolytatásához szükséges, a résztvevő Felhasználóra vonatkozó azonosítási adatok, a nyeremény kézbesítéséhez és kapcsolatfelvételhez használatos személyes adatok (rendszerint név, szállítási cím, e-mail cím).
 • A személyes részvétel esetén Önről fényképfelvétel készülhet, önkéntes hozzájárulásának megadása esetén.

Kapcsolatfelvétel:

 • Személyes adatok, amelyeket a Felhasználó megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen a Portál által biztosított telefonos, e-mailes elérhetőségeken, postai úton vagy a Facebookon, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok.

Közvélemény- és piackutatásban történő részvétel:

 • A felmérés során a Felhasználó által önkéntesen megadott saját magára, vagy családi körülményeire, életvitelére vonatkozóan, a Portál által a kutatás céljából elkért személyes adat.
 • A Felhasználó visszajelzései és észrevételei.

Egyéb forrásokból kapott személyes adatok:

 • Fizetési tranzakciókkal kapcsolatos elszámolások kapcsán a fizetés megtörténtének megállapításához és a számviteli elszámolásához szükséges mértékben
 • Marketing kommunikáció- és reklámozási tevékenység javítása, mérése érdekében harmadik személy partnerek által felvett adatok (sütik).
 • Foglalkoztató által megadott kapcsolattartói adatok.

3.1. Felhasználói fiók

3.1.1. Felhasználói fiók létrehozása, fenntartása, törlése

A felhasználói fiók létrehozása során (Regisztráció) kötelezően megadott személyes adatok adatkezelésének célja a Weboldalon elérhető, Szolgáltatások igénybevételére, így pl. hirdetés feladása, illetve a fizetős Szolgáltatások megrendeléséhez történő hozzáférési jogot alapító jogviszony létrehozása, a létrejövő jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése és a Felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében kezeli.

A felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó által megadott e-mail címet Portál a felhasználói regisztráció hitelesítésére, így a Felhasználó egyedi azonosítására is használja, amelynek keretében a regisztráció során a felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a megadott e-mail cím valós működése.

A regisztráció során a megadandó személyes adatok közül az űrlapon csillaggal jelölt személyes adatok kötelezően megadandó személyes adatok, amelyek megadása a szerződés létrejöttének feltétele, és amelyek megadásának elmaradása esetén a felhasználói fiók nem hozható létre. A felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a Felhasználó e-mail elérhetőségének azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.

A felhasználói fiók létrejöttével a Felhasználó önkéntesen, a kötelezően megadandó adatok körén kívül további profil adatokat rendelhet a fiókjához, így megadhatja telefonszámát, a hirdetett termék, szolgáltatás, egyéb termék megtekintési címét és egyes oldalak esetében a Felhasználó által beszélt nyelveket. Ezen személyes adatok megadása nem szükséges a felhasználói fiók létrehozásához, megadásuk önkéntes, azokat (az elsődlegesen megadott telefonszám kivételével) a Felhasználó a fiókjába belépve bármikor törölheti, illetve annak törlését a Portáltól is kérheti.

A fenti, önkéntes adatok megadásán alapuló adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés időtartama az adatok Felhasználó által történő törléséig, illetve ennek hiányában a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.

3.1.2. Gazdálkodó szervezetekkel kötött hirdetési szerződés

A Felhasználási Feltételek szerinti gazdálkodó szervezet Felhasználók a Szolgáltatásokat külön, a Portállal írásban megkötött megállapodás alapján veszik igénybe. A felhasználói szerződés megkötése során a Portál rendelkezésére bocsátott adatokat a Portál jogviszony létrehozása, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése és a Felhasználóval történő kapcsolattartás érdekében, valamint az írásbeli megállapodásban rögzített egyéb célból kezeli.

A szerződés megkötése során a Portál által a Felhasználótól bekért személyes adatok, többségében a kapcsolattartói adatok, illetve az kereskedői kapcsolattartókra vonatkozó adatok, megadása a szerződés megkötésének előfeltétele, amelyek megadásának elmaradása esetén a Portál nem köti meg a szerződést.

Az adatkezelés célja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a jogviszony létrehozása, annak teljesítése, a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, a fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatásra vonatkozó, a Portál és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

A Szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a Portálra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Portál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

3.2. Hirdetések közzététele

A Weboldalon a regisztrált Felhasználók részéről a hirdetések feltöltésének előfeltétele a hirdetés feltöltési űrlapon meghatározott, kötelezően megadandó személyes adatok megadása, amelyek közül a Felhasználó telefonszáma, valamint, amennyiben annak közzétételéhez hozzájárult, a Felhasználó e-mail elérhetősége, illetve utolsó belépésének időpontja a Weboldalon a hirdetés részeként közzétételre kerül.

Az adatkezelés jogalapja a hirdetés közzétételére vonatkozó szerződéses jogviszony létrehozása, azaz a Felhasználó számára a hirdetés közzétételére szolgáló felület nyújtása, a szolgáltatás előkészítése és a szolgáltatás nyújtása, így a jogviszonyból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a szerződés tartamához kötődik, azaz a Weboldalon közzétett hirdetés végleges törléséig tart.

3.3. Hirdetésekhez rendelhető fizetős Szolgáltatások igénybevétele

A Felhasználók által feltöltött hirdetésekhez rendelhető, ellenérték fejében nyújtott Szolgáltatások igénybevételének feltétele a Portál rendelkezésére álló, felhasználói fiók regisztrálásához kötelezően megadott személyes adatok ismeretén kívül, hogy a Felhasználó az ellenérték megfizetésének esetére a Portál részére előírt számla kibocsátási kötelezettsége teljesítéséhez a Portál rendelkezésére bocsássa a számla kiállításához szükséges személyes adatait, így különösen a nevét és a számlázási címét.

Az adatkezelés célja a megrendelt Szolgáltatás vonatkozásában a jogviszony létrehozása, a Szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, a fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatásra vonatkozó, a Portál és a Felhasználó közötti szerződés teljesítése, az abból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

A Szolgáltatás díjának számlázásához szükséges adatok kezelésének jogalapja a Portálra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, így a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a szerződés fennállásának időtartamához kötődik, azzal, hogy a Portál a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylatokat és a számlákat a számlakibocsátástól számított 8 évig köteles megőrizni.

A szerződés létrejöttének feltétele a számlázási adatok megadása a fizetéssel járó Szolgáltatások esetén, tekintettel a Portálra kötelező, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott kötelezettségekre.

3.4. Felmérések folytatása a Felhasználók körében

A Portál időről-időre a Weboldalon, a Felhasználók körében felmérést kezdeményez olyan módon, hogy a Weboldalon felmérést hirdet meg, amelyben a Portál Felhasználói önkéntesen, a felmérésben meghatározott adatkezelési elvek szerinti adatkezeléshez adott önkéntes, kifejezett hozzájárulásuk esetén részt vehetnek. A felmérések célja a Szolgáltatások működésének megfelelősége mérése, a Portál szolgáltatásainak, hatékonyságának, fejlesztésük érdekében teendő lépések meghatározása. A Portál a felmérések meghirdetése alkalmával egyedileg tesz közzé az adatvédelmi tájékoztatást, az ott nem meghatározott kérdésekre a jelen Tájékoztató rendelkezései irányadók.

A Portál a Felhasználókat e-mail elérhetőségükön keresztül, jogos érdeke alapján, megkeresheti a Portál Szolgáltatásaira, annak felhasználói megítélésére, vonatkozó közvélemény kutatással, felméréssel kapcsolatban. Az ilyen adatkezelés célja a Portál Szolgáltatásainak fejlesztése, működésének mérése, a felhasználói elégedettség mérése. Az adatkezelés időtartama a Felhasználói válaszadást követő 2 hét.

3.5. Marketing célú adatkezelések

3.5.1 Hírlevél

A Portál a Weboldalon elérhető Szolgáltatásai, márkája, valamint kifejezetten elektronikus úton közölt reklámok Felhasználók részére történő eljuttatására szerződött partnerei szolgáltatásai, termékei népszerűsítése érdekében az Felhasználók részére, akik ehhez előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adták, e-mailben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési célú) elektronikus hirdetéseket küld.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, kifejezett hozzájárulása. A hozzájárulás az ügyfélszolgálati elérhetőségeken (ld. 1. pont) bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. Az adatkezelés időtartama ennek megfelelően a felhasználói hozzájárulás visszavonásáig („leiratkozás”) tart, amennyiben ilyen nem történik, akkor addig, ameddig a Portál a hírlevél küldési szolgáltatását fenntartja.

A Portál felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe a Portál által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

A Portál annak érdekében, hogy a feliratkozott Felhasználók érdeklődési körébe eső reklám-üzenetetek kapjanak, a feliratkozott Felhasználók Weboldalon tett aktivitása alapján rögzíti a Felhasználó érdeklődési körét és ennek megfelelő reklámüzeneteket küldhet a részére.

A Felhasználó a Portál 3.6. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, amely esetben adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. A Felhasználó ezen tiltakozását a Portál által e-mailen keresztül megküldött hírlevelekben/reklámcélú levelekben elhelyezett „Leiratkozom a hírlevélről” gombra történő kattintással is kifejezheti, amelynek következtében a Portál a továbbiakban nem küld a Felhasználó hírlevelet/reklámcélú levelet.

3.5.2 Nyereményjátékok

A Portál Szolgáltatásai és márkája népszerűsítése érdekében időről időre szervez Felhasználói részére különböző nyereményjátékokat. A nyereményjátékok szerinti adatkezelésekről a Portál külön tájékoztatást nyújt, azzal, hogy az érintett jogok gyakorlására, továbbá az adatkezelés eseti tájékoztatóban meg nem határozott feltételeire a jelen Tájékoztatóban rögzített feltételek irányadók.

3.6. Panaszkezelés és ügyfélszolgálat adatkezelése

A Portál ügyfélszolgálata a Portál szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja, bizonyos esetekben az alábbi elérhetőségekről kezdeményez kommunikációt a Felhasználókkal:

E-mail: info@mimo.hu

A Portál a hozzá panasszal forduló Felhasználók panaszainak, megkereséseinek részleteit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő személyek esetén a Portálra vonatkozó jogi kötelezettség jogalapja szerint, a további Felhasználók vonatkozásában a szerződés teljesítése, bizonyos körben jogos érdek jogalapon, az alábbi adatkör szerint kezeli:

 • Panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok.
 • Panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja.
 • Panasz, megkeresés részletes leírása.
 • Felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke.
 • A Felhasználó számára megküldött válaszlevél.

A Portál annak érdekében rögzíti a felhasználói megkereséseket és az azokra adott válaszokat, hogy azokat megvizsgálja, elintézze, megválaszolja azokat a Felhasználó részére, fogyasztók esetén pedig teljesítse a Fgytv. által előírt panaszkezelési kötelezettségeit, emellett figyelemmel kísérhesse a vonatkozó jogviszonyainak teljesítését, biztosítsa a Felhasználók, illetve a Portál jogos érdekeinek igazolásához szükséges tények rögzítését.

A felhasználói megkeresésekről rögzített jegyzőkönyvet, valamint a panaszkezelés során keletkezett Fgyvt. 17/A. § (5) bekezdés szerinti adatokat, a válasz másolati példányát a fogyasztói panaszok esetén a Portál a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján az elintézéstől számított 5 évig tárolja, az ezen a körön kívül eső, felhasználói megkeresések anyagait az elintézéstől számított 2 évig tárolja.

A Felhasználók által tett panaszok, vitás bejelentések kapcsán felmerülő adatkezelések célja a panaszok, jogi követelések, viták megoldása, az eset kivizsgálása, szükséges lépések meghatározása.

3.7. Csalásmegelőzés és kezelés

A Portál a Felhasználók Szolgáltatások használata során kifejtett hirdetési tevékenysége ellenőrzésével kiszűrheti azokat a Felhasználókat, amely Felhasználók tevékenysége alapján alaposan feltehető, hogy a Szolgáltatásokat visszaélés-szerűen, vagy rendeltetésellenesen, illetve a Weboldalak felhasználására vonatkozó Felhasználási Feltételekbe ütköző módon használják a Szolgáltatásokat. Amennyiben a Portál ilyen tevékenységet azonosít, megvonja a Felhasználók Weboldal Szolgáltatásai használatához fűződő jogát, illetve jogellenesség észlelése esetén megteszi annak kivizsgálása érdekében szükséges lépéseket.

A Portál tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy rá nézve milyen korlátozást vagy tilalmat vezetett be a Szolgáltatások tekintetében. A Portál egyben tájékoztatja a Felhasználót arról is, hogy az adatkezelés ellen tiltakozhat, illetve, hogy jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve az előzőek szerinti joghatással jár. A Felhasználó által történő tiltakozás esetén a Portál az érintett személyes adatai kezelését haladéktalanul korlátozza arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő Portál jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés jogalapja a Portál és a Weboldal Felhasználóinak, mint más harmadik személyeknek azon jogos érdeke, hogy a Weboldalon a jogellenes, rosszhiszemű tevékenységek kiszűrhetők, megakadályozhatók legyenek és a Weboldalt valamennyi Felhasználó a Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja. Az adatkezelés időtartama a Weboldalon történt utolsó felhasználói aktivitástól számított két év.

3.8 Igényérvényesítés

A Portál a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, a Portál vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése, csalás és egyéb bűncselekmény felderítése és megelőzése céljából az érintett jogviszony megszűnésétől számított 24 hónap időtartam alatt a 3.1, 3.2., 3.3., 3.6., 3.7. és 3.9. pontban meghatározott adatokat, így különösen a hirdetést, valamint a Felhasználók kommunikációjának tartalmát, amely a Portál által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül történik, tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag a Portál üzemeltetője és az érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.

Az adatkezelés jogalapja a Portál és a Weboldal további Felhasználóinak jogos érdekének érvényesítése.

A Portál a fentiek szerinti személyes adatokat kizárólag abban az esetben kezeli, amennyiben azok kezelése egy a Weboldalon feladott hirdetés vagy igénybe vett Szolgáltatás kapcsán a hirdető vagy harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, sérelem megtörténte, az esetleges felelős személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen. Ilyen eset például, amikor egy Felhasználó panasszal él egy hirdetéssel szemben a Portálnál arra hivatkozva, hogy a hirdetés sérti a Felhasználó jogait (például szerzői jogait) vagy jogos érdekeit. Ebbe a körbe tartozik az is, ha egy Felhasználó kezdeményezésére hatósági, rendőrségi vagy egyéb eljárás indul egy hirdetéssel kapcsolatos jogsértés (például félrevezető hirdetés) miatt. Ezekben az esetekben a Portál annak érdekében, hogy az esetleges jogsértések feltárhatóak legyenek, kezeli az ügyben érintett Felhasználóval, illetve hirdetéssel kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat. Ezen adatkezelés hiányában az ilyen jogsértések feltárása és kiküszöbölése aránytalan nehézségbe ütközne, és sértené a Felhasználók azon jogos érdekét, hogy a Szolgáltatásokat biztonságosan, a jogsérelem lehetőségének minimalizálásával vehessék igénybe. Különösen az járna aránytalan, a személyes adatok kezelésénél súlyosabb érdeksérelemmel, ha az esetlegesen jogellenesen eljáró (például csaló) hirdetők azzal kerülhetnék el a felelősségre vonást, hogy egyszerűen töröltetik adataikat a Portál által.

3.9. Hatósági adatszolgáltatás

A Portál a szabályszerű tartalmú és szabályszerűen közölt, személyes adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági megkereséseket, amelyek a Szolgáltatások kapcsán, vagy a Weboldalon keresztül megvalósult adatkezelések kapcsán érkeznek a Portálhoz, a kért személyes adatok megkereső részére történő közlésével teljesíti.

A Portál átadja mindazon személyes adatokat az őt megkereső büntetőeljárásban részes hatóságnak, illetve bíróságnak, amely az adatok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, így amelyek a Portál részére jogi kötelezettséget teremtenek meg az ott megjelölt személyes adatok átadására.

Az adatkezelés jogalapja a Portálra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve a Portál, vagy harmadik személy mindazon jogos érdekének biztosítása, amely alapján igazolható a Portál által hivatalos eljárásban történt adatszolgáltatás megalapozottsága, illetve a Portál esetleges részvétele biztosított legyen az eljárások során. Az adatkezelés időtartama a teljesítést követő 5 év.

3.10. Felhasználói aktivitás

A Felhasználók Weboldalon történő aktivitása, Szolgáltatások használatára vonatkozó tevékenységének adatait, azaz az internetes böngészési viselkedés és a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó adatokat a Portál a Szolgáltatásai fejlesztésére, sikerességének mérésére felhasználja. Az adatkezelés jogalapja a Portál azon jogos érdeke, hogy tisztában legyen ügyfélköre Szolgáltatásokra vonatkozó igényével, érdeklődésével, ennek megfelelően termékeit és Szolgáltatásait fejleszthesse, visszacsatolást kaphasson üzleti tevékenysége sikerességéről. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók törlését követő két év elteltével végződik.

4. Felhívások a Felhasználók részére

4.1. 16. éven aluliak

A Portál Weboldalon elérhető szolgáltatásait kizárólag nagykorú, 16. életévét betöltött teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek részére nyújtja.

Amennyiben a Portál valamely adatkezelési tevékenysége 16. éven aluli kiskorú személyes adatait is magában foglalja, a Portál beszerzi a kiskorú törvényes képviselőjének előzetes és önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

4.2. Más adatait megadó személyek

A Weboldal használata kizárólag saját, valós és pontos személyes adatok megadásával lehetséges. A Felhasználó felelős kizárólag valamennyi olyan kárért és igényért, amely abból ered, hogy nem saját, nem valós, vagy nem pontos személyes adatot adott meg a Szolgáltatások használata során.

4.3 Hirdetések

A Felhasználók által a Weboldalra feltöltött hirdetéseket a Portál tárolja, így amennyiben a Felhasználó a hirdetésben személyes adatot ad meg, arra vonatkozóan tudomásul veszi, hogy a Portál azokat statisztikák készítése, az adatbázisa működtetése, valamint a Weboldal működésének ellenőrzése és minőségbiztosítás, valamint a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése érdekében a vonatkozó szerződés időtartama alatt kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Portál jogos érdeke, amely az általa üzemeltetett adatbázis és nyújtott Szolgáltatások működtetése, fejlesztése és üzleti szempontú figyelemmel kísérése kapcsán áll fenn. Az adatkezelés időtartama a hirdetések tárolása kapcsán a törlést követő 2 év.

4.4 Pontosság

Amennyiben a Portál által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időtartam alatt (kivéve a csalás-megelőzésre és ellenőrzésre vonatkozó adatkezelést, illetve a Portál részére jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségek szerinti adatkezeléseket) bármilyen módosítás vagy változás történne, a Felhasználó köteles a Portál részére a 1. pont szerinti elérhetőségen a változást haladéktalanul bejelenteni, hogy a Portál által róla kezelt adatok mindenkor pontosak és naprakészek legyenek.

4.5 Adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz a Portál közvetlen irányítása alatt álló azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladataik ellátása érdekében szükséges, akik az adatokat a Portálnál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.

4.6 Nyilvánosságra hozott személyes adatok

A jelen Tájékoztató olyan adatkezelési tevékenységre terjed ki, amelyek tárgya mindazon személyes adatok, amelyeket a Felhasználók a Portál rendelkezésére bocsátanak a Weboldal használata során annak érdekében, illetve, amelyeket a Portál gyűjt a Felhasználóról ezen folyamat során. Amennyiben a Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre a Tájékoztatás nem terjed ki.

5. Adattovábbítások

A Portál a Felhasználók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek köre részére továbbítja. Továbbá a Portál – a Felhasználó tájékoztatása mellett – az erre irányuló szerződés alapján átadja a személyes adatokat adatfeldolgozók részére.

Egyes esetekben a partnerek kifejezetten a Portál instrukciói alapján, azt meg nem haladó körben végeznek adatfeldolgozási műveleteket (pl. ügyvitel, adattárolás) a Portál javára; ezen partnerek adatfeldolgozónak minősülnek, és igénybevételük külön hozzájárulást nem igényel. Más esetekben a partnerek az átadott személyes adatok felhasználásával, az adatkezeléssel összefüggésben saját döntéseket hozva nyújtják saját – a Portál Szolgáltatásával összefüggő – szolgáltatásukat. E partnerek adatkezelőnek minősülnek, akik részére az adattovábbítás jogalapja igazodik az adatok Portál által történő kezelésének jogalapjához. Mind az adatfeldolgozó, mind az adatkezelő partnerekkel a Portál olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

A Portál Szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:

5.1 Szerverszolgáltatások

A Portál adatbázisának tárhelyét az Alföld.net (székhelye: 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 46-50.) kezeli.

5.2 PayPal fizetéshez igénybe vett szolgáltató

Mindazon esetekben, amikor a Portál által nyújtott Szolgáltatások díjának PayPal-al történő megfizetésre van lehetőség, a Portál az alábbi adatkezelőkkel együttműködésben biztosítja a fizetést:

PayPal Inc. (Székhelye: San José, Kalifornia, Egyesült Államok)

5.3 Weboldalon elérhető fizetési rendszerek szolgáltatója

Mindazon esetekben, amikor a Portál által nyújtott Szolgáltatások díjának megfizetése online elérhető, harmadik személyek által biztosított fizetési szolgáltatásokon keresztül történik, e szolgáltatásokra a szolgáltatást nyújtó harmadik fél adatkezelési tájékoztatóiban foglalt feltételek irányadók.

A Portál az általa kezelt személyes adatok továbbításáról adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. A Portál az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat öt évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon a Portáltól személyes adatot kérnek, a Portál törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat.

A Portál fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. A Portál a mindenkori szerződéses partneri állományról a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad és Tájékoztatóban mindenkori újabb változataiban a partneri kört, szükség esetén, aktualizálja.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Portál elkötelezett az érintett jogok gyakorlásának elősegítése iránt. Ennek érdekében olyan biztonságos online elérhető és használható rendszert hozott létre és üzemeltet, amelyen keresztül az érintett Felhasználók könnyen és gyorsan hozzáférhet jogai gyakorlásával kapcsolatos információkhoz és funkciókhoz: https://mimo.hu/adatvedelem

A Portál a Felhasználók részére a kötelező tájékoztatásokat, valamint az érintett jogok alapján szükséges válaszokat tömör, átlátható és közérthető formában nyújtja.

A Portál az érintettek kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem Portálhoz történő beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén a Portál a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Portál az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Amennyiben a Portál nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül a Portál tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett milyen jogorvoslati jogokkal élhet.

6.1. A tájékoztatáshoz / hozzáféréshez való jog

A Felhasználó a Portál 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, levélben vagy e-mailben tájékoztatást kérhet a Portáltól arra vonatkozóan, hogy a Portálnál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy a Portáltól információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy a Portál az érintett személyes adatokat írásban vagy e-mailben megküldi a Felhasználó részére.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Felhasználó a Portál 1. pontban meghatározott elérhetőségein keresztül, levélben vagy e-mailben kérheti, hogy a Portál késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja felhasználói nevét, vagy egyéb, nyilvántartott személyes adatát.

6.3. A törléshez / elfeledtetéshez való jog

A Felhasználó a Portál által létrehozott és üzemeltetett https://mimo.hu/adatvedelem oldalán egyszerűen és könnyen kérheti, hogy a Portál késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • A személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Portál kezelte.
 • A Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
 • A Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre.
 • A személyes adatait az Portál jogellenesen kezelte.
 • A személyes adatait a Portálra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 • A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

A Portál lehetőséget nyújt az érintett jog gyakorlására 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül is írásban vagy e-mailben.

Ha a Portál a Felhasználó személyes adatait jelen Szabályzat szerint harmadik személy címzettek részére továbbítja, közli (pl. valamennyi adatfeldolgozó, stb.), úgy a Portál tájékoztatja a további címzetteket / adatfeldolgozókat arról, hogy a Felhasználó kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó a Portál a 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy a Portál az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • A Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Portál ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 • Az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
 • A Portálnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • A Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Portál jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó adatait a Portál 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül e-mailben kérheti. A Portáltól a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által a Portál rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Portálnak továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Portál, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Portálok közötti közvetlen továbbítását.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó a Portál a 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, levélben vagy e-mailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak a Portál vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Portál a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Portál bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A Portál nem alkalmaz a GDPR 22. cikke szerinti kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.

Amennyiben a Portál a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen e-mail útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a Portál részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először a Portálnak elküldenie a 1. pontban foglalt elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy a Portál a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg:

https://birosag.hu/torvenyszekek

7. Adatbiztonsági intézkedések

A Portál a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

Így például informatikai eszközöket, így különösen tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ a Portál rendszereiben, továbbá fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők.

Az integritást biztosító intézkedések:

A Weboldal üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk. Adatainkat professzionális adatközpontban tároljuk.

8. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve a Portál bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért a Portál fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. A Portál a jelen írás módosításáról a Felhasználót a Weboldalon közzétett tájékoztatóban vagy a Felhasználó által megadott e-mail elérhetőségén értesíti.